Annons
Annons Annons

Nr 5/2017

Inledare

Utbildning i brytpunktssamtal kan rekommenderas 139

Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal.

(0 kommentarer)

Signerat

Vi behöver berätta om vårt arbete 141

»Tyvärr har läkarkåren ofta tvingats kompromissa med den viktiga återhämtningen ...«

(0 kommentarer)

Debatt

Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS 152

Det finns god grund för att begränsa intaget av fermenterande kolhydrater (FODMAP) vid IBS, skriver Peter Benno och medförfattare. Information om FODMAP saknas dock i Livsmedelsverkets kostråd.

(6 kommentarer)

Sjukvården viktig för forskningen 153

Sjukvården är en guldgruva för patientnära forskning och bör få samma ställning på sjukvårdens dagordning som vårdgarantifrågor, budgetkontroll och jämställdhetsfrågor, menar Anders Wallin.

(1 kommentarer)

Dags för paradigmskifte: - Styrning av psykiatrisk vård träffar fel 154

Psykiatrisk vård utvärderas inte på ett meningsfullt sätt. Om Socialstyrelsens nya riktlinjer bara handlar om behandlingsmetoder och inte om metoder för kontinuerlig resultatuppföljning kommer vi inte att använda resurserna optimalt, skriver Rolf Holmqvist.

(8 kommentarer)

Apropå! Rätten att värdera ett liv 154

Stödet till de läkare som dagligen förväntas besluta om vem som ska få tillgång till en begränsad vård är otillräckligt. Det är dags att öppet diskutera vad våra resurser ska gå till. Alla i samhället behöver skapa sig en egen uppfattning, skriver Per och Jörgen Åstrand.

(2 kommentarer)

Nyheter

Överbeläggningarna ökade med nästan 20 procent 2016 142

I 16 av 21 landsting och regioner ökade antalet överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser förra året. »Mycket oroväckande«, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

(0 kommentarer)

Sju av tolv granskade akutmottagningar uppfyller inte IVO-krav 142

Bara fem av tolv granskade akutmottagningar i de fyra nordligaste länen uppfyller kraven på att det finns en legitimerad läkare på plats för läkare som är anställda på vikariatsförordnande. Det visar en ny tillsynsrapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

(5 kommentarer)

Så ska Sörmland komma till rätta med överbeläggningarna 142

Överbeläggningarna i Landstinget Sörmland ligger långt över rikssnittet och har ökat kraftigt sedan 2013. Lönesatsningar, klinikbundna vårdplatser och ökat samarbete med kommunerna ska lösa problemen.

(1 kommentarer)

Obligatoriskt drogtest av traumapatienter förslag i ny avhandling 143

Obligatorisk drogtestning av patienter som kommer in med livshotande skador till akutmottagningarna. Det är ett förslag till följd av en avhandling där allvarliga traumafall i Malmö studerats. I avhandlingen framkom också att en fjärdedel av de patienter som dog en onaturlig död på sjukhuset inte genomgick en rättsmedicinsk obduktion. 

(0 kommentarer)

Vården är fortfarande ojämlik - Kön, bostadsort och utbildning påverkar vårdens kvalitet 144

Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik enligt två nya rapporter från Socialstyrelsen. Tydliga skillnader ses för bland annat väntetider, strokevård, fallskador och förlossningsvård.

(0 kommentarer)

Allt färre drabbas av hjärtinfarkt 144

År 2015 drabbades färre personer av akut hjärtinfarkt än året innan, enligt preliminära siffror som Socialstyrelsen publicerar i dag. Både incidensen och letaliteten har minskat stadigt sedan 1987.

(1 kommentarer)

Här lär sig läkare hålla de svåra samtalen 146

I de nya ST-målen ställs högre krav på att läkarna ska kunna genomföra brytpunktssamtal och ge svåra besked med empati och lyhördhet. Läkartidningen var med när ST-läkare övade på patientsamtal mot skådespelare på Växjö centrallasarett.

(0 kommentarer)

»Det har hänt att jag gråtit med en patient« 148

Hanna Dahlstrand är överläkare i onkologi och gynekologisk onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon forskar inom gynekologisk cancer vid Karolinska institutet och har varit med och utvecklat kursen »De nödvändiga samtalen«.

(0 kommentarer)

»Det största misstaget är att inte närma sig frågan alls« 149

Gunnar Eckerdal är smärtläkare på onkologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har lång erfarenhet inom hospice och palliativ vård. Han tycker att man ska fråga alla patienter med allvarlig sjukdom hur de tänker om framtiden.

(0 kommentarer)

»Vi får inte tro att vi vet vad som är viktigt för patienten« 150

Christel Wihlborg är överläkare i palliativ vård och ASIH i Ystad. Hon handleder och undervisar läkare och andra vårdanställda i palliativ medicin. Uppriktighet och tydlighet är viktigt, anser hon.

(0 kommentarer)

Krönika

»Den som någon gång testat nackstyvhet ... på sin feberslöa unge vet« 157

Spädbarnet tillhörde ingen riskgrupp men hans mamma ville ordna så att det skyddades mot sjukdomen som kan ge cirrhos, levercancer och behov av levertransplantation. Johanna Ranes krönika handlar om att vaccinera eller låta bli.

(0 kommentarer)

Kultur

Vår aptit på bantningskurer – en morot för smarta bantningsapostlar 189

En bok om bantningskurernas fullständiga historia, skulle bli en tjock och välmatad volym. Seniorprofessorn Stephan Rössner ger en nedbantad version genom att uppmärksamma några av de mest kända bantningsapostlarna.

(0 kommentarer)

Det kom ett brev … - »Min tröst är just din sorg« 191

Vendela Berglund, ST-läkare i geriatrik, skriver om hur det är att arbeta med de gamla och multisjuka – och hoppas att den rådande synen på geriatrik kan lyftas från golvet till väggar och tak.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Simulering av akutfall förbättrar utbildningen 193

Frida Meyer, specialist i akutsjukvård, har gjort en pionjärinsats på läkarprogrammet i Linköping genom att ha vidareutvecklat undervisning genom simulering, främst inom akutsjukvård.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ola Bratt 159

Ola Bratt har tillsammans med kollegor skrivit en översiktsartikel om prostata­cancercentrum.

(0 kommentarer)

Reflexion

Huskur till heders 159

»Även gamla hus­kurer kan så­ledes ha sin plats i behandlings­arsenalen.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Vårdcentrum kan ge fördelar – men inte nödvändigtvis - Viktigt att analysera vad man vill uppnå – hela vårdkedjan måste hålla hög kvalitet 160

Det finns goda skäl för att uppmuntra centralisering av utredning och behandling av sjukdomar. Centrum bör vara inkluderande och ansvara för att den samlade verksamheten inom ett geografiskt område håller hög kvalitet, inte bara inom institutionens väggar.

(2 kommentarer)

Nya rön

Socioekonomisk status påverkade val av behandling vid korsbandsskada 162

Hög socioekonomisk status är tydligt associerad med en större sannolikhet att genomgå kirurgisk behandling vid korsbandsskada. Det visar en svensk studie.

(6 kommentarer)

Kall och torr luft gynnar flera viktiga luftvägsvirus 162

Förekomsten av flera viktiga luftvägsvirus är starkt beroende av kall och torr luft på våra breddgrader. Det visar en nyligen publicerad studie. Studien visar också att en köldknäpp förmodligen har betydelse för att aktivera den årliga influensaepidemin.

(1 kommentarer)

Självskattning av hälsa värdefull metod vid dyspné 163

Vid dyspné är självskattning av hälsa en användbar metod som underlättar en målinriktad strategi för utredningen, visar en ny avhandling. Bedömning i primärvården kräver ett lämpligt och lättanvänt mätinstrument som kan användas både vid diagnostik och uppföljning av patienter med dyspné.

(0 kommentarer)

Samspel mellan arv och miljö och astma hos barn kartlagt 163

Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Det visar en nyligen publicerad studie. Två av de identifierade generna har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL.

(0 kommentarer)

Översikt

Prostatacancercentrum – navet i framtidens prostatacancersjukvård - En vision som är i linje med det nationella vårdprogrammets riktlinjer 164

Multidisciplinär och multiprofessionell handläggning av män med prostatacancer är nödvändig i alla faser av sjukdomen. Specialiserade prostatacancercentrum skulle ge bättre förutsättningar för att män med misstänkt eller konstaterad prostatacancer ska få den vård som det nationella vårdprogrammet föreskriver.

(4 kommentarer)

Personer med KOL behöver träna - Ökad fysisk aktivitet kan förbättra livskvalitet, dyspné, kondition och styrka och minska risken för förtida död 170

Både KOL-patienter i stabilt skede av sjukdomen och de som haft en exacerbation ska erbjudas fysisk träning.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Obstetrisk nervpåverkan är oftast inte ryggbedövningens fel 174

Nervpåverkan efter förlossning har rapporterats hos upp till 1 procent av nyförlösta kvinnor och kan ge symtom i form av domning, svaghet och smärta i de nedre extremiteterna. Ofta misstänks komplikation till ryggbedövning men det är betydligt vanligare att symtomen har orsakats av förlossningen i sig.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!