Annons
Annons Annons

Nr 6 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Inte bättre för att det går fortare 191

Behandlingen som innebar start av rehabilitering efter 6 veckor visade sig vara sämre för individen, i form av sämre livskvalitet och utebliven vinst av kvalitetsjusterade livsår, men också dyrare för samhället i form av större sjukvårdsbehov.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Självskadebeteende är vanligt och stigmatiserande - Nationella självskadeprojektet arbetar för bättre bemötande och vård 204

Omhändertagandet av individer med självskadebeteende har kritiserats, bl a för brister i bemötande och tillgång till specialiserad behandling. Nationella självskadeprojektet har som mål att utveckla kunskapen om och vården av problem förknippade med självskada.

(0 kommentarer)

Stärkt roll för statiner vid primär prevention av hjärt–kärlsjukdom 206

Statiners roll för sekundärprevention vid kardiovaskulär sjukdom är etablerad sedan länge. Statinernas värde för primärprevention har dock varit en kontroversiell fråga. Nya studier har kastat nytt ljus över den frågan.

(27 kommentarer)

Nya rön

Kirurger måste få stöd efter vårdskada 208

Operationssalen är ett av de ställen inom vården där flest allvarliga vårdskador inträffar. En intervjustudie visar att vårdskada efter kirurgi leder till allvarliga, ofta långvariga, känslomässiga reaktioner hos inblandade kirurger.

(0 kommentarer)

Artroskopisk meniskresektion på smärtindikation förefaller onödig 208

En finsk multicenterstudie som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine kunde inte påvisa någon skillnad mellan skenoperation och meniskresektion hos patienter med medial knäsmärta och verifierad meniskruptur men utan säker artros.

(3 kommentarer)

Osäker nytta av endovaskulär behandling vid rupturerat bukaortaaneurysm 209

Endovaskulär aortareparation som behandlingsstrategi vid rupturerat bukaortaaneurysm tycks inte medföra lägre 30-dagarsmortalitet än öppen reparation, enligt en randomiserad klinisk studie som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Exponering för nötallergen i fosterstadiet kan minska allergirisk 209

Om gravida kvinnor äter mycket nötter minskar risken att barnet ska bli nötallergiker. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA Pediatrics.

(0 kommentarer)

2 000 extra steg minskar kardiovaskulär risk 209

I Lancet presenteras en studie som visar värdet av att vara fysiskt aktiv om man har ett förstadium till diabetes – oavsett ålder eller kön.

(1 kommentarer)

Översikt

Behandling vid icke-suicidalt självskade­beteende kräver tydlig struktur - Randomiserade kontrollerade studier visar evidens för DBT och MBT 210

Icke-suicidalt självskadebeteende skiljer sig från suicidförsök genom att sällan vara livshotande och ha en annan funktion (framför allt emotionsreglering). Men det är en viktig riskfaktor för självmord. Tydlig behandlingsstruktur, empatiskt validerande förhållningssätt och fokus på emotioner och emotionsreglering är viktigt vid behandling.

(1 kommentarer)

Utbildning och forskning

Hög andel godkända ST-rapporter i FoU-programmet VESTA - Utvärdering av allmänmedicinskt program för det obligatoriska projektarbetet 214

En utvärdering av VESTA visar att det går att genomföra ett sammanhållet program med rimliga krav så att de flesta ST-läkare blir godkända och njöda oavsett bakgrundskunskaper.

(2 kommentarer)

Originalstudie

Ökat om­vårdnadsbehov främsta orsak till lång vårdtid på medicinklinik - Retrospektiv journalstudie styrker att tidig vårdplanering skulle kunna ge bättre platstillgång 219

En retrospektiv journalstudie visar att 24 procent av alla patienter som lades in på medicinklinik hade en vårdtid >5 dygn. Behov av vårdplanering och/eller förändrade heminsatser var den faktor som var starkast kopplad till lång vårdtid. 

(0 kommentarer)

Signerat

IT-system ska vara användbara 195

»Nya IT-system som är ofärdiga eller inte användarvänliga får inte införas.«

(2 kommentarer)

Debatt

Dokusåpa på sjukhus? Landstingen bör tänka sig för två gånger 196

Landsting som överväger att släppa in tv-team på sjukhus för dokumentärserier borde analysera lämpligheten i detta, skriver Ulrika Sandén.

(1 kommentarer)

Apropå! Den kommande ökningen av antalet sjuka äldre - Vårda livet! 197

Jag önskar att vi vårdar livet bättre när jag blir äldre, skriver Hanna Dahl.

(1 kommentarer)

WHO-initiativ för ökad tillgång till kirurgi i resursfattiga områden 223

Fler bör ansluta sig till WHO:s initiativ för att globalt öka tillgången på kirurgi i resursfattiga områden, anser artikelförfattarna.

(0 kommentarer)

Vår gemensamma venereologiska framtid – vidgade vyer och vettiga val 224

Svensk STI-logistik måste omfattas av rationell och enhetlig handläggning, behandling, uppföljning och smittspårning, skriver Per Anders Mjörnberg.

(1 kommentarer)

Var tredje underläkare har upplevt sig diskriminerad 225

Var tredje underläkare har upplevt sig diskriminerad på någon av lagens sju diskrimineringsgrunder visar en rapport från Sveriges yngre läkares förening.

(1 kommentarer)

Nyheter

154 ärenden hos vårdåklagare – bara handfull till åtal 198

Under det år som landets tolv vårdåklagare har varit verksamma har de hanterat drygt 150 ärenden. Endast en handfull har gått till åtal.

(0 kommentarer)

Fler riskindivider har inte upptäckts med ny lag 200

Den nya patientsäkerhetslagen skulle bli ett effektivare vapen för att upptäcka riskindivider i sjukvården. Prövotiderna lyftes fram som en nyckel. Men tre år efter att lagen kom får färre läkare än tidigare prövotid.

(0 kommentarer)

Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation 200

Förra året blev 17 läkare av med sin legitimation. Hälften av dem fick den återkallad på grund av kriminalitet. 12 läkare sattes under prövotid, de flesta för missbruk.

(0 kommentarer)

Upplevd diskriminering vanligt bland underläkare 202

Nästan var tredje kvinnlig underläkare känner sig diskriminerad på grund av sitt kön – och det blir värre ju längre upp i karriären de kommer. För att råda bot på den utbredda diskrimineringen startar Sylf ett nytt projekt.

(0 kommentarer)

Utvärdering pekar på brister i läkarutbildningar 203

Tre av landets läkarprogram har brister som måste åtgärdas inom ett år. Annars hotar Universitetskanslersämbetet att dra in deras examenstillstånd. 

(0 kommentarer)

Kultur

Förkämpen Magnus Hirschfeld och svenska läkares syn på homosexualitet 226

Magnus Hirschfeld, sexolog, verksam i Tyskland på 1930-talet, var en av de tidiga förkämparna för sexuellt likaberättigande. Själv homosexuell, bidrog han i hög grad till att förändra även svenska läkares syn på homosexualiteten.

(0 kommentarer)

Krönika

Säkerhet – och tänkande 228

Säkerhetstänkande inbyggt i olika system är utmärkt. Kombinerat med eget tänkande hos användaren är det hur nyttigt som helst, skriver Jakob Endler i sin krönika.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!