Annons
Annons Annons

Nr 6/2017

Inledare

AT-läkare ska ha rätt till stöd när behov finns 199

Fallet »Anna« visar att det inte alltid är lätt för en AT-läkare som far illa på jobbet att få fungerande hjälp.

(0 kommentarer)

Signerat

Oacceptabelt att många blir sjuka på jobbet! 201

»Vi läkare brottas ofta med samvetsstress …«

(0 kommentarer)

Debatt

Regelverk för generika bör revideras 210

Nuvarande regelverk för generika bör ses över. »Periodens vara«-systemet medför både att det billigaste läkemedlet inte alltid finns på lokala apotek och att en orimlig mängd hållbara läkemedel måste kasseras, skriver Sven Ferry.

(0 kommentarer)

Sätt större fokus på fysisk aktivitet vid vård vid depression 211

Vi uppmuntrar starkt en omvärdering av evidensen för fysisk aktivitet i Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av depression, skriver Mats Hellgren och medförfattare.

(2 kommentarer)

Spetskompetenta allmänläkare bör behärska »två språk« 212

Kunskap om och förståelse av primärvårdens särskilda arbetsfält kan öka läkares intresse för specialiteten allmänmedicin, skriver Olle Hellström, som föreslår att hälsoförlösande praktisk teori introduceras redan under grundutbildningen.

(5 kommentarer)

Nyheter

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet 202

Ole Petter Ottersen, medicinprofessor och rektor för Oslo universitet, kommer att föreslås som rektor för Karolinska institutet (KI). Det uppger KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg i sin blogg.

(1 kommentarer)

SKL:s och Socialstyrelsens roller behöver bli mer tydliga - Riksrevisionen: 202

Staten har använt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för att styra sjukvården – trots att organisationens främsta uppgift är att värna landstingens intressen. Det konstaterar Riksrevisionen i sin slutrapport om statens styrning av vården.

(8 kommentarer)

Stort intresse för personcentrerad vård – men oklart vad det innebär 203

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tittat närmare på hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos kroniker – och vilka etiska svårigheter och hinder som finns när det gäller patientdelaktighet.

(1 kommentarer)

»Stela regelverk får inte skjuta Ersta i sank« - Striden om Ersta sjukhus: 203

Stockholms läns landsting kan tvingas avbryta sitt samarbete med Ersta sjukhus. Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hänvisar till upphandlingsregler – men enligt Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, kan lagen tillämpas på ett sätt som skulle gynna Ersta.

(0 kommentarer)

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016 203

Landstingens och regionernas kostnader för inhyrd personal ökade med totalt 650 miljoner kronor mellan 2015 och 2016, konstaterar Sveriges Kommuner och landsting i en ny rapport. Men i fem landsting minskade kostnaderna.

(5 kommentarer)

Miljövänliga plastförkläden ska minska sjukvårdens utsläpp 204

Under våren kommer Region Skåne att ersätta engångsförkläden av oljebaserad plast med förkläden gjorda av sockerrör och kalksten. Förklädena är en helt ny produkt och har tagits fram i nära samarbete med personalen.

(0 kommentarer)

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus 204

Efter beskedet att den akuta kirurgin läggs ner vill nu aktionsgruppen »Ådalen reser sig« ta över driften av sjukhusen i både Sollefteå och Örnsköldsvik. Den lokala läkarföreningen är positiv.

(0 kommentarer)

Otydligt ansvar för AT-läkarnas arbetsmiljö 206

Cheferna är nya för varje placering. AT-chefen kan sitta flera mil bort och saknar ofta insyn i AT-läkarnas vardag. Så vart vänder sig en AT-läkare som far illa på jobbet? Vem ansvarar för samtal, åtgärder och uppföljning? Berättelsen om AT-läkaren Anna, som upplevde att hon blev antastad av en manlig kollega, visar att arbetsmiljöansvaret är allt annat än tydligt.

(0 kommentarer)

»AT-chefen bör finnas nära verksamheten« 209

En AT-chef måste ha goda förutsättningar för att kunna ta chefsansvar samt finnas nära verksamheterna för att förstå vilka problem AT-läkarna möter. Det menar Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, som märkt av att arbetsmiljöansvaret för AT-läkare ibland upplevs som otydligt.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag var delvis beredd på sjukdomsbeskedet men inte på att vara anhörig och läkare.« 215

En nära anhörig får ett väntat sjukdomsbesked. ST-läkaren Josephine Savard som sitter bredvid – också hon på  »fel« sida om datorskärmen – var inte beredd på sin egen reaktion på den anhöriges diagnos.

(0 kommentarer)

Kultur

Hennes yrkesliv – en kamp för kvinnors reproduktiva hälsa - »Skamligt och skandalöst hur kvinnors hälsa i samband med barnafödande ännu negligeras i stora delar av världen.« 249

Kajsa Sundström, 89, är gynekologen som ägnade hela sitt yrkesliv åt kampen för att förbättre kvinnors reproduktiva hälsa. Hennes arbete har gett resultat såväl i Sverige som i andra länder runtom i världen. Läkarkollegan Gunilla Carlstedt träffade Kajsa Sundström i hennes hem på Öland för att samtala om ett ämne aktuellare än någonsin. 

(2 kommentarer)

Människor & möten

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa 253

Hennes forskning har lett till insikten att äldre mycket sällan gör suicid eller suicidförsök utan att det samtidigt finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden. Nu strävar Magda Waern, överläkare och professor i psykiatri, efter att skapa en personcentrerad vård för äldre med depression och självmordstankar.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Använd våra resurser klokt! 217

»… författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Meis Omran 217

Meis Omran har tillsammans med Staffan Lundström skrivit en ABC-artikel om hur det ofta är möjligt att med relativt enkla farmakologiska åtgärder lindra symtom i livets slutskede.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Värdebaserad radiologi – från effektivitet till nytta - Nya mått behövs dock för att visa hur radiologin bidrar till bättre hälsa 218

Värdebaserad radiologi innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidiciplinära team.

(0 kommentarer)

Nya rön

Whiplashbesvär förbättrades med nackspecifik insats 220

Nackspecifik träning var viktigare för positivt utfall än någon fysisk eller psykosocial variabel vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Det visar resultaten i en avhandling.

(0 kommentarer)

Möjliga metoder för bättre omhändertagande av astma hos barn 220

Mätningar av utandad kväveoxid samt lungfunktionsmätning med oscillationsteknik skulle kunna bidra till klinisk diagnostik, optimerad behandling och monitorering av astma hos yngre barn, men fler studier behövs. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Lägre risk för demens och alzheimer kopplades till frekvent bastubad 221

Hos medelåldersmän i östra Finland sågs ett samband mellan fler bastusessioner och minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom, enligt en ny finsk studie.

(1 kommentarer)

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE 221

Kosten kan ha en inverkan på sjukdomsbilden vid reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erythematosus), men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos dessa patienter. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Ökat välbefinnande med yoga, men ingen blodtryckssänkande effekt 222

Mediyoga sänkte inte blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården, visar en avhandling. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar.

(0 kommentarer)

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm 222

Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter.

(0 kommentarer)

Stöd för sekundärprofylax efter TIA eller stroke 223

Patienter som haft TIA eller stroke har en klart högre dödlighet jämfört med ålders- och könsmatchade kontroller, vilket ger stöd för både primär- och sekundärprofylax för att förhindra vaskulär död. Det visar en svensk studie som också ger stöd för sekundärprofylax med antikoagulantia eller ASA (75 mg dagligen).

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni - Vaccination mot pneumokocker kan vara motiverat för yrkesgruppen 225

Det finns sedan tidigare ett samband mellan exponering för svetsrök och utveckling av pneumokockpneumoni. I en fallbeskrivning rapporteras om fyra personer som insjuknat av pneumokockpneumoni, varav 3 septiska, i en grupp av 50 byggnadsarbetare.

(0 kommentarer)

Muskulär pseudo­hypertrofi yttrade sig som mjukdels­tumör - Denervering av tensor fasciae latae visade sig vara orsaken 228

Mjukdelssvullnader är en vanlig klinisk problemställning i primärvården och kan orsakas av allt från ofarliga fettknölar till elakartade tumörer. Magnetisk resonanstomografi ger mycket information och kan göra att man undgår onödig biopsitagning och/eller kirurgisk intervention.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede 230

I livets slutskede är det inte ovanligt att patienter besväras av smärta, illamående, andnöd/rosslingar, oro/ångest eller konfusion. Med relativt enkla farmakologiska åtgärder är det ofta möjligt att lindra dessa symtom på ett tillfredsställande sätt.

(2 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Kortikosteroider i enstaka led kan ge psykiska biverkningar 237

Finns det risk för mani i samband med lokalbehandling med kortison i leder?

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!