Annons
Annons Annons

Nr 7 2014

Signerat

Vapenlagens regler om anmälan missar målet 255

»Varken Anders Behring Breivik eller Peter Mangs hade stoppats av en enkel läkarbesiktning.«

(4 kommentarer)

Debatt

Vård av sköra äldre patienter – evidensbaserad metod finns 256

En aktuell SBU-rapport visar att teambaserat omhändertagande av äldre som vårdas akut på sjukhus ger bra resultat. 

(0 kommentarer)

Apropå! Sned könsfördelning - Varför så få framtida (manliga) referenter? 257

Ett aktivt arbete behövs på flera plan för att motverka stereotypa könsroller, skriver Rickard Ljung.

(0 kommentarer)

Hormonersättningsbehandling med progesteron bör kunna förskrivas 284

Hormonersättningsbehandling med progesteron bör kunna förskrivas av gyneko­loger, skriver Hilde Löfqvist.

(1 kommentarer)

Replik om läkemedelskommittéerna: - Nationella riktlinjer måste implementeras lokalt 285

Tänk horisontellt och låt de nationella riktlinjerna omfatta även samverkan över specialitetsgränser, skriver Ellen Vinge.

(0 kommentarer)

Eldfängt om rök 286

Olle Hellström skrev ett brev till en kollega, men skickade aldrig iväg det. Brevet var en kommentar till en propå om vikten av att arbeta lunghälsopromoverande.

(0 kommentarer)

Nyheter

Storbritannien - Revalidering vart femte år för att få behålla licensen 258

Diskussionen om hur läkares kompetens ska utvecklas genom hela arbetslivet har blivit alltmer intensiv i takt med att antal fortbildningsdagar sjunker. Läkartidningen har mött läkare som verkar i det brittiska respektive det norska systemet och pratat revalidering/recertifiering.

(0 kommentarer)

Norge - Läkare kan förlora kvarts miljon om året på att skippa fortbildning 260

»Om inte fortbildningen hade varit obligatorisk så hade kvaliteten på norska allmänläkarmottagningar varit sämre.« 

 

(1 kommentarer)

Sverige - Läkarförbundets åsikter går isär 261

Åsikterna om obligatorisk fortbildning kopplad till specialistbeviset går isär inom Läkarförbundet. Den generella hållningen är mot, medan allmänläkarna är försiktigt för recertifiering.

(0 kommentarer)

Läkares övertid - Landsting vill inte betala skadestånd 262

Snart kan det vara slut med lokalföreningarnas inkomstbringande skadestånd för brott mot arbetstidslagen. 

(0 kommentarer)

Kampanj gav resultat: - Förändrade attityder till psykisk sjukdom 264

Svenskarnas attityder till psykisk sjukdom och ohälsa har blivit mer positiva de senaste fem åren. Det visar en ny befolkningsundersökning.

(0 kommentarer)

Helt landsting ska ST-granskas 264

För första gången har ett landsting valt att låta inspektera samtliga ST-utbildningar på samma gång. Det är landstinget Västmanland som beställt granskningen av Läkarförbundets dotterbolag Lipus AB.

 

(0 kommentarer)

Kultur

Postmodernitetens pris 288

Flexibiliteten är vår tids grundbult. Men förväntad flexibilitet i övermått riskerar att förskjuta strävan efter bekräftelse till arenor där behovet aldrig kan tillfredsställas. Så kan psykisk ohälsa bli postmodernitetens pris, menar primärvårdspsykologen Annette Nilsson.

(1 kommentarer)

Recension

Samlad bild av Alzheimers sjukdom 289

Alzheimers sjukdom orsakar den vanligaste formen av demens och är också en av våra största folksjukdomar med i dag över 100 000 patienter i Sverige.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Medicinsk kommentar

Förslag till en nationell säkerhetsstrategi – det är en bra början 266

Socialstyrelsens förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet innehåller fem långsiktiga och patientfokuserade mål: God patientsäkerhetskultur, patientens delaktighet i sin vård och behandling, minskat antal frekventa eller allvarliga vårdskador, rätt kompetens vid rätt tillfälle, ökad kunskap om effektiva åtgärder.

(0 kommentarer)

Aminoglykosider är effektiva – men oto- och njurtoxiska - Kunskapsunderlag från RAF om nytta–risk med aminoglykosider 268

Aminoglykosider har en snabb bakterieavdödande effekt, men oto- och njurtoxicitet begränsar deras användning. Vid septisk chock bedöms nyttan överväga risken. Vid känd och/eller genetisk disposition för hörselnedsättning och gravt nedsatt njurfunktion ska aminoglykosider undvikas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Preparat mot cannabisabstinens gav kortsiktig effekt 270

I JAMA Psychiatry presenteras en studie av behandling av cannabisabstinens som hade god effekt under den akuta abstinensfasen.

(0 kommentarer)

Misstänk ljumskbråck hos äldre kvinnor med akuta buksmärtor 270

Enligt en stor studie i British Journal of Surgey drabbar femoralbråck främst äldre kvinnor, vilka i stor utsträckning opereras akut med risk för tarmresektion, förlängd sjukhusvård och mortalitet.

(0 kommentarer)

Ökad risk för atypiska frakturer vid bisfosfonatbehandling 271

Bisfosfonater har använts med framgång mot benskörhet i ett par decennier. Behandlingen är dock förknippad med utmattningsbrott i femur, så kallade atypiska frakturer, enligt en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Reaktion på en speciell lukt gick i arv 271

Avkomman till möss som utsatts för elstötar samtidigt som de exponerats för en doft från ett visst ämne reagerade på lukten – utan att ha fått någon elstöt. En känslighet som alltså gått i arv.

(1 kommentarer)

Översikt

Svensk militär­sjukvård i Afghanistan håller toppklass - Prehospitalt tränade narkosläkare tidigt i vårdkedjan är en grund 272

Sverige har internationellt sett en mycket avancerad militärsjukvård, med bl a prehospitalt tränade narkosläkare tidigt i sjukvårdskedjan. Tiden från skada till kvalificerat omhändertagande är en viktig överlevnadsfaktor för den skadade soldaten.

(0 kommentarer)

Metastatisk ryggmärgs­kompression får inte missas - Ökad medvetenhet om tidiga symtom möjliggör snabb behandling 276

Nydebuterad ryggsmärta hos en cancerpatient ska betraktas som metastas tills annat bevisats. Riktlinjer för handläggning av denna patientgrupp bör införas eller förbättras – och efterlevas.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Avgiftsfri mammografi får fler att komma till undersökning - Studie i Stockholms län visar på bra effekt i socioekonomiskt svaga områden 278

Sedan avgiften för mammografi togs bort vid årsskiftet 2011/2012 har 3 procent fler kvinnor i Stockholms län deltagit i screeningprogrammet för tidig upptäckt av bröstcancer. Ökningen motsvarar mer än 6 000 kvinnor, vilket motsvarar ca 30 upptäckbara fall av bröstcancer.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Ihållande genital upphetsning utan relation till sexuell lust - »Persistent genital arousal disorder« ett svårbehandlat tillstånd hos kvinnor 282

"Persistent genital aruousal disorder" hos kvinnor är en svårbehandlad åkomma. Prevalensen och etiologin är okända. Det finns psykologiska och medicinska teorier. Samsjuklighet med restless legs-syndromet och hyperaktiv blåsa har konstaterats.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!