Annons
Annons Annons

Nr 7/2016

Signerat

Var med och utforma vår sjukvårdspolitik! 253

»Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla vår egen organisation.«

(0 kommentarer)

Debatt

Ny indikator behövs för uppföljning av osteoporospatienter 264

Författarna vill bidra till att precisera frågan om hur sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur genomförs och följs upp.

(2 kommentarer)

Ryggslutet – början till något nytt - Ompröva begreppet lumbago 264

Engelskans »low back pain«, ryggslutssmärta, är mer heltäckande än begreppet lumbago, anser Martin Helldén.

(2 kommentarer)

Apropå! - Registerforskning och samtycke 265

Det finns många skäl att avstå från informerat samtycke vid registerbaserad forskning, skriver Jonas F Ludvigsson som tillsammans med forskare från Danmark, Finland, Norge och Island står bakom en nyligen publicerad översiktsartikel i ämnet.

(2 kommentarer)

Evidens finns för ventilbehandling till patienter med gravt emfysem 266

Ännu en studie som visar god effekt av ventilbehandling hos strikt selekterade patienter med gravt emfysem har publicerats, konstaterar Gunnar Hillerdal.

(0 kommentarer)

Nyheter

Hamsten: »Jag har totalt felbedömt situationen« 254

KI:s rektor Anders Hamsten medger att man agerat fel i oredlighetsärendet och inte på rätt sätt hanterat de signaler man fick om att Macchiarinis metod inte fungerade. Nu ställer Anders Hamsten sin plats till förfogande.

(8 kommentarer)

Regeringen ska utreda gråzonen mellan vård och forskning 255

I spåren av Macchiarini-affären vill regeringen nu utreda om gränsdragningen mellan vård och forskning behöver bli tydligare.

(0 kommentarer)

Ny grupp med fokus på vårdplatser 256

Läkarförbundet kommer under våren att starta en särskild arbetsgrupp som ska ha fokus på vårdplatser. Det beslutade förbundsstyrelsen i förra veckan. Ordförande blir Karin Båtelson.

(2 kommentarer)

Resistens mot sista linjens behandling hittad i Sverige 256

Två fall av bakterier som är resistenta mot kolistin, som används i den sista linjens behandling, har hittats i Sverige. 

(0 kommentarer)

Råd om PSA-test ska ses över 256

Socialstyrelsen ska se över rekommendationerna kring PSA-test för att tidigt upptäcka prostatacancer. Detta efter att ny kunskap tillkommit, uppger Dagens Medicin.

(0 kommentarer)

Läkare kan märkas med chip 256

För att minska tidsförlusten när vårdpersonal letar efter varandra inför sjukhus i Danmark ett system där personalen märks med chip, rapporterar danska Ugebrevet A4.

(8 kommentarer)

Miljövänliga förkläden testas 258

I sjukvården i Region Skåne kommer man under våren att testa miljövänliga engångsförkläden gjorda av sockerrör, stärkelse och kalk.

(0 kommentarer)

ALS-sjuke läkaren Ulf Ljungblad: - Se den sjuke läkaren som en tillgång 260

I november 2014 publicerade Läkartidningen en uppmärksammad debattartikel av den ALS-drabbade läkaren Ulf Ljungblad. Han riktade stark kritik mot den dåvarande ALS-forskningen och beskrev hur han med »off label«-behandling på sig själv för första gången lyckades bromsa ett ALS-förlopp. I dag, ett år senare, är Ulf Ljungblad fortfarande engagerad i forskningen om ALS och för att fler patienter ska få pröva »off label«-behandling mot ALS.

(2 kommentarer)

Krönika

»Kanske tar det ett helt läkarliv att lära sig behärska balansen doktor och medmänniska.« 269

En rutinundersökning i en stor maskin, och alla utom patienten vet redan svaret. Hur lär man sig balansera invigdheten som läkare och empatin som medmänniska, frågar sig Vendela Berglund i sin krönika.

(3 kommentarer)

Kultur

Kom båten lastad med hemokromatos? 304

Många hemokromatospatienter i Sverige bär på ett minne från bronsåldern. K Sigvard Olsson, docent och hematolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, följer spåren tillbaka i tiden efter en recessivt hereditär sjukdom, orsakad av en mutation. 

(0 kommentarer)

Dikter från kliniken - Hembesök - Ur en distriktsläkares dagbok 304

En glimt från tiden som distriktsläkare i Värmland och Gotland på 1970-talet – i form av en dikt. Den som bjuder är Staffan Lundberg, pensionerad anestesiolog och ditriktsläkare, numera boende i Bromma, västra Stockholm. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

Han slutar som facklig ledare och reser till Galápagosöarna 305

Lars Olén, 67, överläkare, specialist i öron-, näsa- halssjukdomar, och mångårig fackkämpe i Skaraborgs län, lägger ordförandeklubban i den lokala läkarföreningen på hyllan och flyger till Ecuador och Galápagosöarna.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Så många frågor som måste få svar 271

Vad ska vi säga om betydelsen av personlig karisma och stjärnstatus i en miljö som till själva sin natur bör vara grundad i logik och vetenskap på högsta nivå?

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Sven Andréasson 271

Sven Andréasson konstaterar i en kritisk forsknings­analys att det vetenskapliga stödet för att måttlig alkoholkonsumtion skulle ha skyddande hälsoeffekter är svagare än vad man i allmänhet har uppfattat. I artikeln pekar han bland annat på metodologiska svagheter i genomförda studier.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Analysera, lyssna, åtgärda, be om ursäkt och lära - Så blir en organisation säker – och bättre 272

Oredlighetsärendet på Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset visar på strukturella patientsäkerhetsproblem. Stora likheter finns med andra skandaler både inom och utanför sjukvård. Säkerhet skapas genom riskanalys, korrekt omhändertagande av varningssignaler, korrekta åtgärder, beredskap att erkänna fel och förmåga att dra lärdom av det inträffade.

(1 kommentarer)

Skärpt blodtryckskontroll ger resultat hos högriskpatienter - Amerikanska SPRINT ger ökad evidens för nyttan av prevention 274

Patienter med hypertoni och hög risk för kardiovaskulära komplikationer drabbas av färre hjärt–kärlhändelser och lägre total mortalitet med ambitiös blodtryckskontroll och målvärde för systoliskt blodtryck <120 mm Hg, visar den amerikanska studien SPRINT.

(5 kommentarer)

Nya rön

Två diagnoskriterier för KOL gav helt olika bild av riskfaktorer 276

Ålder, men inte kön, var en mycket stark riskfaktor för KOL när det så kallade GOLD-kriteriet användes för diagnos. Med LLN-kriteriet framstod däremot kvinnligt kön som en nästan lika stark riskfaktor som aktiv rökning samtidigt som betydelsen av ålder mattades av betydligt. Det visar en nyligen publicerad svensk studie.

(0 kommentarer)

Psykisk problematik hos män var kopplad till ökad risk att utöva våld 276

Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem var förenat med en högre risk för våldsanvändning, enligt en ny avhandling som följt upp en årskull med 49 000 svenska män. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.

(1 kommentarer)

Internetbaserad KBT hade effekt vid sömnsvårigheter 276

I en studie från Australien förbättrades deltagarnas sömnproblem efter sex månaders behandling med ett internetbaserat KBT-program. Dessutom minskade depressionssymtomen, som dock inte var så omfattande från början.

(0 kommentarer)

Laparoskopiskt lavage vid divertikulit minskade reoperationsrisk 277

Laparoskopiskt lavage som behandling vid perforerad divertikulit Hinchey grad III reducerade risken för att reopereras med 60 procent och minskade vårdbehovet vid jämförelse med Hartmanns operation, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

(0 kommentarer)

Översikt

Måttlig alkohol­konsumtion ger ingen positiv hälsoeffekt - En kritisk forskningsanalys 278

Det vetenskapliga stödet för skyddande hälsoeffekter av måttligt drickande är svagare än vad som i allmänhet uppfattas. Inga randomiserade kontrollerade studier har påvisat positiva effekter. Observationsstudier begränsas av metodologiska problem, främst förväxlingsfaktorer och felklassificering.

(21 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Armbågsskador hos barn 282

I en ABC-artikel beskrivs handläggningen av armbågsskador på akutmottagningen och svåra komplikationer som kompartmentsyndrom och nervskador. 

(4 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!