Annons

Nr 8 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Hur långt ska läkare tvingas anmäla? 311

»Läkarkåren förväntas i varje fall bidra i bygget av ett sökbart polisregister över patienter med 'vissa' typer av diagnoser eller mediciner – 200 000 människor med exempelvis schizofreni, bipolär sjukdom, missbruk.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Självmord bland invandrare ökar - Ökade 10,3 procent under 2012, bland svenskfödda 2,8 procent 326

Antalet säkra självmord under 2012 ökade mer bland utrikesfödda än bland svenskfödda: 10,3 procent respektive 2,8 procent. Äldre invandrarkvinnor är fortsatt överrepresenterade i självmordsstatistiken, och bland utrikesfödda män noterades en statistiskt signifikant ökning från föregående år.

(1 kommentarer)

Nya rön

Mödradödligheten för tonårsmammor lägre än för föderskor över 30 år 328

Det har befarats att unga mödrar löper kraftigt ökad risk att avlida i samband med förlossningen. Resultaten från en studie där kvinnor i olika åldersgrupper i 144 länder jämfördes, som presenteras i tidskriften Lancet Global Health, stödjer dock inte detta. 

(0 kommentarer)

Akut koloncancer inte bara en akutkirurgisk utmaning 328

Koloncancerincidensen är i Sverige cirka 4 000 fall/år, och vart femte fall inrapporteras som akut. Det är viktigt att primär-, akut- och kirurgvård samarbetar för att identifiera potentiella akuta koloncancerpatienter och erbjuder behandling innan ett akut tillstånd uppstår.

(0 kommentarer)

Låg familjär risk för multipel skleros 329

I en nyligen publicerad studie undersöktes risken för insjuknande i multipel skleros (MS) hos släktingar till patienter med MS.  För ett barn till en MS-patient var risken 1,22 procent och för ett syskon 2,29 procent.

(0 kommentarer)

Luftföroreningar kopplade till ökad risk för hjärtinfarkt 329

Långtidsexponering för luftburna partiklar är associerad till ökad risk för akut hjärtinfarkt och instabil angina pectoris, enligt en multinationell studie som publiceras i BMJ.

(4 kommentarer)

Migration ökar spridning av sicklecellsanemi 330

Vid millennieskiftet var USA, Kanada och Saudiarabien länder som hade ett stort nettoinflöde av människor med sicklecellsanemi, enligt en artikel i Lancet Global Health.

(0 kommentarer)

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt 330

Sorkfeber ökar signifikant risken för hjärtinfarkt och stroke under de första tre veckorna efter infektionen. Det visar en studie omfattande alla registrerade sorkfeberpatienter i Sverige 1997–2012 som nyligen publicerats i tidskriften Circulation.

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Blow out-blödning inom huvud och hals i praktiken - Förslag på vad vi kan, får och bör göra 331

Lagen lämnar utrymme för tolkning av var gränsen går när döden är nära förestående och symtomlindrade läkemedel möjligen påskyndar dödsögonblicket. I artikeln diskuteras de medicinska konsekvenserna av lagens tolkning vid terminal blödning när enbart palliativ behandling återstår. 

(2 kommentarer)

Originalstudie

Språk­bedömningar på BVC utvecklas positivt - Fler använder evidensbaserade metoder 334

Fler barn erbjuds numera endera av de två utvärderade metoderna för språkscreening vid 2,5 och 3 års ålder. Det gäller dock inte flerspråkiga i samma ålder och 4–5,5-åringar.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Kamptokormi och pleurototonus: ovanliga biverkningar av neuroleptika 337

Neuroleptika har många biverkningar. Till de mer ovanliga hör kamptokormi, då patienten viker sig som en fickkniv vid stående och gång, och pleurototonus, där patientens överkropp är sned och lutar som tornet i Pisa.

(1 kommentarer)

Feokromo­cytom kan lätt missas vid ovanlig symtombild - Hypotoni och synkope tolkades som ortostatism 340

Feokromocytom är en välkänd men relativt ovanlig katekolaminproducerande tumör. För att inte missa ett feokromocytom med ovanlig symtomatologi – hypotoni samtidigt med eventuell svettning, mydriasis, hyperglykemi, buksmärta, lungödem och/eller leukocytos – bör metoxikatekolaminhalten mätas i plasma. Därefter görs eventuellt bilddiagnostisk undersökning.

(2 kommentarer)

Medicinens ABC

Fotledsdistorsion - ABC om 342

Fotledsstukning uppfattas ofta som en godartat och banal skada. Kirurgi behövs sällan, men för att undvika risken för komplikationer är det viktigt med ett adekvat akut omhändertagande.

(1 kommentarer)

Signerat

Tre läkarutbildningar brister i ett examensmål 315

»Det är viktigt att notera att det inte är de enskilda studenternas färdigheter och förmågor som har fått underkänt ...«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Personer med nedsatt autonomi och beslutsförmåga – IVO bör ta ställning 316

Ska samhället få vårda någon utan hans eller hennes medverkan då autonomi och beslutsförmåga är satta ur spel? Det undrar Hans Olsson och Kent Thuresson.

(0 kommentarer)

Vätskedrivande medel orsakar flest förgiftningar i Sverige … eller? 346

En »slaskkod« tycks ligga bakom att vätskedrivande medel, enligt Socialstyrelsens statistik, är vanligaste orsaken till sluten vård på grund av förgiftning.

(1 kommentarer)

Rektalpalpera mera! 347

Rektalpalpation är ofarlig, snabb och billig, och kan vara avgörande för enstaka patienter, skriver Peter Gunvén i denna kommentar till en artikel i LT.

(4 kommentarer)

Replik: - Rektalpalpation ska självklart göras i vissa fall 347

Vi påpekar tydligt i artikeln att det finns fall och tillstånd där rektalpalpation är viktigt och bör göras, replikerar Ardavan Khoshnood och Ulf Ekelund.

(0 kommentarer)

Apropå! Åtgärder mot snusandet - Rökningen är ändå »värstingen« 348

Vi delar oron över att nikotinprodukter av allehanda slag sköljer över oss, men rökningen är ändå »värstingen«, skriver Hans Gilljam och Göran Boëthius.

(2 kommentarer)

Nyheter

Ökad patientrörlighet blir utmaning för landstingen 318

Den nya patientlag som beräknas träda i kraft om ett år ger patineterna mer makt på landstingens bekostnad. Patineter som röstar med fötterna kan tvinga landstingen att harmonisera sina utbud och höja kvaliteten – och på sikt att koncentrera sig på det man är bäst på.

(0 kommentarer)

SFAM-ordföranden vacklar om ACG 321

Åsikterna om ACG-systemet går i sär. Kritikerna varnar för att det kan manipuleras. SFAM:s ordförande Karin Träff Nordström har försvarat systemet. Men efter vårdcentralgranskningen i Skåne har hon blivit mer tveksam.

(0 kommentarer)

Astrid Lindgren-fallet: - En av de utpekade läkarna berättar 322

I Astrid Lindgren-fallet har det förts fram att kolleger till narkosläkaren skulle ha givit flickan tiopental, men missade att journalföra det, under hennes sista vårdperiod på BIVA. Röster har höjts för att kollegerna borde träda fram. Nu vill en av dem berätta sin historia.

(1 kommentarer)

Astrid Lindgren-fallet - Chefläkaren kontaktade inte läkarna i sin interna utredning 323

Karolinska universitetssjukhuset kontaktade inte de läkare som vårdat flickan vid de tillfällen då det, enligt domen, inte kunde uteslutas att hon fått tiopental.

(0 kommentarer)

Valberedningen nobbar Zilling 324

Thomas Zilling vill fortsätta som ordförande i Sjukhusläkarna – men valberedningen säger nej. De föreslår i stället Karin Båtelson som ny ordförande.

(0 kommentarer)

Kultur

Biotermgruppen rekommenderar: - Våga vårda vårt fackspråk 349

Fackspråk på svenska vimlar av engelska termer som är ganska otympliga att använda. Våga hitta på svenska motsvarigheter till uttrycken, uppmanar Svenska biotermgruppen som strävar efter att bevara facksvenskan svensk. 

(0 kommentarer)

Recension

Psykiatrins fascination och risker 350

Sju sydsvenska psykiatrer, alla verksamma i privata mottagningar, berättar om psykiatrins fascination och risker i en minnesbok utgiven på »eget förlag«. Johan Cullberg, välkänd psykiater, numera pensionär och författare, anmäler. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!