Annons

Nr 9-10/2019

Inledare

Glesbygdsläkare önskar utbyggd digital sjukvård 391

I Västerbotten kan patienter besöka så kallade samhällsrum. Där kan de »via videolänk koppla upp sig mot en doktor eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som blodtryck, blodvärden och PK(INR) kan utföras på plats«. Dessa rum har tagits emot väldigt positivt av befolkningen.

(0 kommentarer)

Signerat

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet 393

»Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.«

(0 kommentarer)

Debatt

Recept för en mer attraktiv jourtjänstgöring 402

En reformering av joursystemet är nödvändig för att öka patientsäkerheten och möjliggöra för fler läkare att ingå i jourlinjen, skriver Christian Bjurman och Christian Benedict.

(5 kommentarer)

App kan ge en mer effektiv och jämlik vård av svårläkta sår 402

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till att vårdteam nära patienten kan arbeta mer effektivt, skriver Rut F Öien och Maj Rom.

(0 kommentarer)

Nyheter

Rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin i flera regioner 394

Många regioner satsar stort på att utbilda allmänläkare. I Kronoberg har man rekordmånga ST-läkare just nu: 50 stycken. Och regionen hoppas sätta nytt rekord i år.

(1 kommentarer)

Fler blir specialistläkare inom allmänmedicin 394

Förra året utfärdades 471 specialistbevis i allmänmedicin. Det är den näst högsta siffran på tio år. Men är tillväxten tillräcklig?

(0 kommentarer)

Läkare hade dålig kunskap om papperslösas rätt till vård 395

Kunskapen om papperslösas rätt till vård brister. Det visar en enkätstudie i Västra Götalandsregionen gjord bland läkare som undervisar läkarstudenter.

(0 kommentarer)

Forskare efterlyser granskning av böcker om kost och hälsa 395

Många böcker med råd om kost och hälsa innehåller allvarliga fel, enligt fyra medicinska forskare. Nu efterlyser de en oberoende aktör som granskar böcker som påstås bygga på forskning och vetenskap.

(2 kommentarer)

Fördubbling av antalet återkallade läkarlegitimationer 396

Förra året sköt antalet återkallade läkarlegitimationer och indragna förskrivningsrätter i höjden. Även antalet utdömda prövotider ökade bland läkare. 

(0 kommentarer)

Göteborgs universitet drar tillbaka varsel mot fälld professor 396

Statens ansvarsnämnd ansåg inte att det fanns tillräcklig grund för att avskeda en professor vid Sahlgrenska akademin som flera gånger fällts för oredlighet i forskning. Nu drar Göteborgs universitet tillbaka varslet om uppsägning.

(2 kommentarer)

Allt färre forskarutbildade läkare 396

Mellan 2005 och 2017 har andelen forskarutbildade läkare minskat från 20 procent till 17 procent. Det visar statistik från SCB som Läkarförbundet sammanställt. För att motverka trenden vill förbundet att forskningserfarenhet ska värderas högre och generera högre lön.

(4 kommentarer)

Prövotid effektivt för missbruksproblem 396

Antalet prövotider för läkare fortsätter att öka. Åtgärden beskrivs som särskilt effektiv för att komma till rätta med oskicklighet och missbruk. «Det är en populär åtgärd som verkar fungera allt bättre«, säger HSAN:s ordförande Susanne Billum.

(0 kommentarer)

Fler patienter anmäler vårdskador 397

Vårdskadorna fortsätter att öka, om än inte lika kraftigt som för några år sedan. Det skiljer dock mycket över landet – här kan du se hur det ser ut i din region.

(0 kommentarer)

»Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet« 398

Se inte privata nätläkare som en konkurrent utan som en möjlig resurs för att utveckla den digitala vården. Det är rådet från Peter Berggren, avgående chef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och pionjär inom virtuell vård.

(3 kommentarer)

Krönika

»Det finns något visst med ett yrke som får upplevas med alla sinnen.« 404

Inte försöka tänka, utan känna, känna, känna. På patienter och situationer, känna känslan bakom orden. I yrket som praktiserande läkare har Ulrika Nettelblad lärt sig hur nyttigt det kan vara att ha en viss fingertoppskänsla. Hon berättar i sin krönika. 

(0 kommentarer)

Kultur

Över Styx – och in i fiktion 443

Livet efter döden kan bli en utdragen historia, i vissa fall sedelärande, i andra rena farsen. Filmer och böcker i fiktionens värld bär syn för sägen, tänkte etikprofessorn Niels Lynøe i sjuksängen när han själv befarade att det kanske drog ihop sig till en flodfärd.

(1 kommentarer)

Liten skylt – stort budskap 444

Alla handikapp är inte synliga, påpekar Lars Breimer, docent, Örebro, som undrar varför en viktig liten skylt som finns på Heathrow flygplats i London saknas till exempel på Arlanda i Stockholm. 

(2 kommentarer)

Människor & möten

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex 445

Johan Frostegård, medicinprofessor, forskare och författare, har just publicerat romanen »Det nya sjukhuset« – en satir om en satir, enligt P C Jersilds recension i Läkartidningen.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Hållbarhet och utbildningsfrågor 405

»Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan.«

(1 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Hammarstrand 405

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sjukvårdens roll i klimatanpassningsarbetet.

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Två nya studier av kateterablation av förmaksflimmer - Kateterablation – mer än bara symtomlindring? 406

Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt.

(0 kommentarer)

Nya rön

Viktigt analysera biomarkörer i opererad bröstcancertumör 408

Överensstämmelsen hos vissa biomarköranalyser mellan biopsi och motsvarande bortopererad bröstcancer är otillräcklig. Det anser författarna till en stor svensk retrospektiv studie som undersökt överensstämmelsen av biomarkörer och subtyp mellan preoperativ biopsi och bortopererad tumör vid bröstcancer.

(0 kommentarer)

Prematura födslar kan enkelt minskas även i låginkomstländer 408

Av kvinnorna i låg- och medelinkomstländer vill 95 procent ha minst 2 års intervall mellan graviditeter, men närmare 2/3 har inte tillgång till preventivmedel. Därför gjordes en studie för att utvärdera implementeringen av integrerad familjeplanering med rutinmässig perinatal vård i ett låginkomstland.

(0 kommentarer)

Självmord kort tid efter utskrivning från psykiatrisk klinik 409

För patienter som skrivs ut från psykiatrisk klinik är övergången mellan sluten- och öppenvård ett särskilt skört skede vad avser risken för suicid, i synnerhet om de lider av depression. Det visas i en stor svensk kohort.

(3 kommentarer)

Temainledning

En sjukvård för framtiden och klimatet 411

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för ett hållbart klimat. Artiklar i temat pekar på att detta arbete går hand i hand med effektivisering av sjukvården, skriver gästredaktör Björn Fagerberg.

(2 kommentarer)

Temaartikel

En nationell, miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård i sikte - Process som drivs från högsta förvaltningsnivå kan ge resultat, visar erfarenheter från England 412

Sustainable Development Unit (SDU) är en enhet inom det engelska sjukvårdssystemet som styrt upp hållbarhetsarbetet med en uppifrån ledd politik och kontroll av genomförandet. Utfallet följdes som reduktion i utsläpp av växthusgaser (18,5 procent under 10 år) och energirelaterade besparingar (mer än 1,8 miljarder brittiska pund) och olika mått på organisatorisk aktivitetsnivå.

(0 kommentarer)

Hälso- och sjukvården påverkar klimatet - Står för 21 procent av den offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser – nationella, samverkande åtgärder krävs 416

Hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser är drygt 20 procent. Denna klimatpåverkan beror huvudsakligen på indirekta utsläpp av inköpta varor och tjänster. Förbrukningsvaror, särskilt engångsprodukter till vården, är en av de största källorna till utsläpp.

(0 kommentarer)

Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan - Projekt i Västra Götalandsregionen minskade avfallet samtidigt som arbetet blev effektivare 420

Vid operationsavdelningarna på tre sjukhus i Västra Götalandsregionen fann man avsevärd variation i åtgång av förbrukningsmaterial vid total cementerad höftprotesoperation (5,0–6,6 kg/operation). Översyn av rutiner vid operation och uppköp av material är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården och minska dess klimatpåverkan.

 

(0 kommentarer)

Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av växthusgaser 424

Hälso- och sjukvården ger upphov till betydande utsläpp av växthusgaser – orsaken är förbrukning av material, energi, livsmedel och transporter. I Region Skåne utvecklades en metod för att minska sjukvårdens klimatpåverkan varvid utsläppen av växthusgaser visade en betydande minskning under fem år.

(0 kommentarer)

Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar 426

Klimatförändringarna medför förändrat sjukdomspanorama och är en utmaning för hälso- och sjukvården. Kunskapen hos sjukvårdspersonal om klimatförändringarnas påverkan på hälsan behöver kontinuerligt uppdateras.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!