Annons
Annons Annons
bild

Lägre risk för demens hos invandrare

Nya rön 09 JUL 2019 I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda.

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

bild

Nya rön 08 JUL 2019 En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt.  (1 kommentar)

Annons Annons

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

bild

Nya rön 04 JUL 2019 En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie.

Ord av betydelse

bild

Reflexion 02 JUL 2019 »Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …«

bild

God och jämlik vård för nyanlända barn med CP

Medicinsk kommentar 01 JUL 2019 Andelen utrikes födda barn med cerebral pares ökade under 2000-talet, och det fanns en oro inom barnsjukvården att inte räcka till och kunna erbjuda tillräcklig vård.

Ökad inflyttning av barn med cerebral pares

Originalstudie 01 JUL 2019 Ett stort antal utrikes födda personer med cerebral pares (CP) kom till Sverige under åren 2011–2016. Barnen med CP födda utrikes har som grupp större funktionsnedsättning, och har enligt en studie fått likvärdig behandling jämfört med barn födda i Sverige.

5 frågor till Kristina Persson

bild

Författarintervjun 28 JUN 2019 Kristina Persson, överläkare och lektor, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, presenterar tillsammans med kollegor en rapport om babe­sios, en sjukdom som sprids via fästingar och blodtransfusion. (1 kommentar)

bild

Babesia-infektion kan vara vanligare i Sverige än vi tidigare trott Parasiten kan spridas via fästingar och blodtransfusion

Rapport 28 JUN 2019 Babesia är en malarialiknande parasit som är välkänd inom veterinärmedicinen och som sprids med fästingar till människor samt som möjlig transfusionssmitta. En ny studie från Sydsverige har visat att 16 procent av borreliainfekterade personer också har antikroppar mot Babesia. (2 kommentarer)

Trakealskada vid intubationsanestesi – sällsynt komplikation Kräver akut handläggning, kan vara livshotande

Fallbeskrivning 27 JUN 2019 Subkutant emfysem på hals och/eller övre delen av bröstkorgen som debuterar efter intubationsanestesi ska väcka misstanke om trakealskada. Vid subkutant emfysem som uppträder under laparoskopiska operationer är den troliga orsaken att koldioxid dissekerat ut i vävnaden.  (4 kommentarer)

Venlafaxinutlöst hyponatremi – elektrolyter bör mätas

bild

Läkemedelsfrågan 27 JUN 2019 Venlafaxinutlöst hyponatremi under de första dagarna efter insättning har beskrivits. Läkemedelsutlöst hyponatremi är en uteslutningsdiagnos, där annan bakomliggande etiologi bör uteslutas.

bild

Oklar effekt av uppehåll mellan bolus och infusion av alteplas

Läkemedelsfrågan 26 JUN 2019 Det är oklart hur stor effekt fördröjning mellan bolus och infusion har på effekten av alteplas. Enligt rekommendation bör en sådan fördröjning minimeras liksom fördröjning mellan strokedebut och behandling.

bild

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression

Nya rön 20 JUN 2019 En avhandling från Göteborgs universitet visar att internetbaserad KBT är lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. En vårdsamordnarorganisation ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser och visade sig också vara kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig primärvård.

Ökad risk för fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi

Fallbeskrivning 19 JUN 2019 En 15-årig pojke med Duchennes muskeldystrofi slog i knäna i ett fall, och fick på natten efter föras akut till sjukhus. Där konstaterades fettembolisyndrom – ett ovanligt och i många fall letalt tillstånd som ses i ökad frekvens hos barn med Duchennes muskeldystrofi.

5 frågor till Emelie Styring

bild

Författarintervjun 19 JUN 2019 Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi.

»Influencers« – en guldgruva för företag

Reflexion 18 JUN 2019 »Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.«

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

Nya rön 18 JUN 2019 En studie som har utvärderat sambandet mellan hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser påvisar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta. ()

Skafoideumfrakturer – viktigt med korrekt diagnos i tid

Medicinsk kommentar 17 JUN 2019 Kunskap om skafoideumfraktur och handledstrauma är i dag omfattande, men viktigt är att föra ut den till alla ortopeder, akutläkare, allmänläkare och övriga som kommer i kontakt med handledstrauma. En missad skafoideumfraktur leder till allvarliga bestående resttillstånd. ()

Diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer

Översikt 17 JUN 2019 Fraktur i skafoideum är den näst vanligaste frakturen i handleden. Skafoideumfrakturer är kända för att vara svåra att diagnostisera samt att de ofta kräver lång behandlingstid i gips. Här beskrivs hur diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer kan struktureras. ()

Annons Annons

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

Nya rön 17 JUN 2019 En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk. ()

Multidisciplinärt endokarditteam på plats i Skåne

Vårdutveckling 14 JUN 2019 Infektiös endokardit är en komplicerad infektion vars behandling kräver samarbete mellan många olika specialiteter. Ett multidisciplinärt endokarditteam bildades 2016 vid Skånes universitetssjukhus i Lund med primär uppgift att hålla multidisciplinära konferenser om patienter med infektiös endokardit i Skåne och södra Halland. ()

Ökad dödlighet vid inflammatorisk tarmsjukdom

Nya rön 13 JUN 2019 En nyligen publicerad studie visar att inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, hos vuxna svenskar de senaste 50 åren är kopplade till en 50 procent ökad dödlighet. ()

Vanliga genvarianter kan påverka utfall efter stroke

Nya rön 11 JUN 2019 Det finns en stor individuell variation i återhämtning efter stroke, som inte fullt förklaras av kliniska faktorer. I en ny studie har genetiska faktorers roll undersökts. ()

Annons Annons

Både bredd och spets behövs

Reflexion 11 JUN 2019 »I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.« ()

Mortalitet bland sjukhusvårdade tycktes inte öka under sommaren

Originalstudie 11 JUN 2019 Mortaliteten på Universitetssjukhuset i Linköping ökade inte under sommaren (1,5 procent) jämfört med under våren (1,6 procent), visar en strukturerad journalgranskning. (4 kommentarer)

Fler markörer kopplade till Pandemrixorsakad narkolepsi

Nya rön 10 JUN 2019 Pandemrixorsakad narkolepsi är associerad med gener för immunitet och nervcellsöverlevnad. Det visar en studie med syfte att identifiera predisponerande markörer för Pandemrixorsakad narkolepsi i svensk befolkning. ()

5 frågor till Lars Wennberg

Författarintervjun 10 JUN 2019 Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är en av författarna till en artikel om det första trepartsbytet inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet. ()

Första svenska trepartsbytet av njurar kunde göras enligt plan

Originalstudie 10 JUN 2019 Allt gick som det var tänkt när sex operationer i ett trepartsbyte utfördes parallellt på svenska sjukhus och njurarna snabbt transporterades mellan enheterna. För att det svenska njurbytesprogrammet ska få full potential krävs nu bland annat skandinavisk utvidgning. ()

Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram

Medicinsk kommentar 10 JUN 2019 Förhoppningsvis kommer den första svenska erfarenheten av ett njurbytesprogram att leda till en fortsatt verksamhet och fler transplantationer med levande donatorer, som har flera fördelar. ()

E78.0A – en unik, ny ICD-10-kod för familjär hyperkolesterolemi

Översikt 05 JUN 2019 Socialstyrelsen gav i riktlinjer från 2015 hög prioritet till vården att identifiera och diagnostisera personer och släkter med den ärftliga blodfettrubbningen familjär hyperkolesterolemi. Den nya ICD-koden E78.0A kan, vid rätt användning, bli ett effektivt verktyg för det arbetet. (1 kommentar)

Stöd för förenklade riktlinjer vid hjärt–lungräddning

Nya rön 04 JUN 2019 Förenklad hjärt–lungräddning med enbart bröstkompressioner är associerad med ökad HLR-frekvens och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar en studie baserad på data från svenska Hjärt–lungräddningsregistret. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.